Isolatie voor een betere toekomst

Gebruiksvoorwaarden

INTELLECTUELE EIGENDOM

 

URSA Insulation is eigenaar van de rechten, titels en belangen in verband met de naam URSA. Elk gebruik van deze naam is verboden zonder voorafgaande toestemming van URSA. Deze website en de inhoud ervan zijn beschermd volgens de wetgeving op de intellectuele eigendom, met name door de auteursrechten, rechten op tekeningen en modellen en het merkrecht.

 

Auteursrecht / Copyright

 

De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht. Alle rechten zijn voorbehouden.

 

De informatie die te vinden is op deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de teksten, beelden en geluiden, mogen niet voor andere dan privédoeleinden worden gebruikt, noch volledig of gedeeltelijk worden verkocht, verdeeld, uitgezonden, verspreid, aangepast, gewijzigd, gepubliceerd of meegedeeld, in welke vorm ook, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van URSA Insulation. Alle wijzigingen van de inhoud van de website zijn uitdrukkelijk verboden.

 

Sommige delen van de website bevatten beelden die aan het auteursrecht zijn onderworpen.

 

Merken

Behoudens andersluidende vermelding op de website, zijn de verkochte merken, de logo's en emblemen eigendom van de groep URSA (of zijn dochterondernemingen).

 


AANSPRAKELIJKHEID

 

Alle informatie die toegankelijk is via deze website, wordt aangeboden in de staat waarin ze zich bevindt. In geen geval kan URSA Benelux door een derde aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, speciale of gevolgschade ten gevolge van het gebruik van deze website of van enige koppeling, met inbegrip van, en zonder enige beperking, alle verliezen, stopzetting van activiteit, verlies van programma's of gegevens van welke aard ook, zelfs indien wij uitdrukkelijk op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

 

URSA Benelux is niet aansprakelijk voor de websites waartoe u toegang kunt verkrijgen via deze website. Deze garanties of voorstellingen worden uitsluitend voor het gemak gegeven en betekenen niet dat URSA Benelux enige aansprakelijkheid erkent of aanvaardt voor de inhoud en het gebruik van deze site. Overigens dient u zelf uw voorzorgsmaatregelen te treffen en ervoor te zorgen dat wat u gebruikt geen virussen, wormen, Trojaanse paarden of enige andere destructieve elementen bevat.

 

De informatie op deze website kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten.

 

De informatie op deze website kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 

De informatie die op deze website wordt gepubliceerd, kan referenties of verwijzingen bevatten naar producten, diensten enz. van de groep URSA die niet geadverteerd worden of beschikbaar zijn in uw land. De juistheid van die informatie kan niet worden gegarandeerd, met name omdat ze onderhevig is aan wijzigingen, bijzondere eisen of beschikbaarheid, en dergelijke verwijzingen betekenen niet dat de groep URSA de intentie heeft deze producten, diensten enz. in uw land op de markt te brengen. Neem contact op met uw lokale verkoper voor meer informatie over de producten, diensten enz. die beschikbaar zijn voor u of die kunnen worden besteld.

 


OPMERKINGEN, VRAGEN OF SUGGESTIES

 

Denk eraan dat alle informatie, ongevraagde suggesties, ideeën of andere mededelingen als niet-vertrouwelijk en niet-exclusief worden beschouwd. Door informatie of gegevens te versturen naar onze website, geeft u URSA een onbeperkte en onherroepelijke toestemming om deze gegevens of informatie te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, uit te voeren, te wijzigen, door te sturen en te verdelen, en erkent u eveneens dat URSA vrij is om de ideeën, concepten, knowhow of technieken die u aan ons bezorgd heeft, te gebruiken voor om het even welke doeleinden.

 


PROGRAMMA'S BESCHIKBAAR OP DE WEBSITE

 

Alle programma's die kunnen worden gedownload van deze website, blijven eigendom van URSA Benelux en zijn leveranciers.

 

Het gebruik van deze programma's wordt geregeld door de bepalingen van de 'eindgebruikerslicentie', die eventueel met het programma wordt meegeleverd of erbij is inbegrepen. Tenzij anders vermeld in de bepalingen van de licentieovereenkomst, is het programma dat kan worden gedownload uitsluitend toegelaten voor gebruik door de eindgebruikers. Elke reproductie of verspreiding van het programma die niet in overeenstemming is met de licentieovereenkomst, kan aanleiding geven tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke sancties.

 

ZONDER AFBREUK AAN WAT VOORAFGAAT, IS HET KOPIEREN OF VERVEELVOUDIGEN VAN HET PROGRAMMA OP EEN ANDERE SERVER OF PLAATS MET HET OOG OP EEN LATERE REPRODUCTIE OF VERSPREIDING, UITDRUKKELIJK VERBODEN. HET PROGRAMMA IS DESGEVALLEND GEWAARBORGD VOLGENS DE BEPALINGEN VAN DE LICENTIE. MET UITZONDERING VAN WAT GEWAARBORGD IS DOOR DE LICENTIE, WIJST DE GROEP URALITA UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK, VAN TITEL EN NIET-SCHENDING VAN DE EIGENDOMSRECHTEN VAN HET PROGRAMMA VAN DE HAND.

 


CONTACT

 

Indien u vragen heeft met betrekking tot de bovenstaande bepalingen, kunt u contact opnemen met URSA Benelux – Pitantiestraat 127 - 8792 Desselgem - België.