Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige verkopen tussen URSA Benelux BV (hierna: “URSA”) en de koper. In het geval een of meerdere clausules of een deel van een clausule niet geldig zou blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing en geldig.

Artikel 2

Het contract zal bestaan uit de volgende documenten:

  • de bestelbon en zijn specifiek bepaalde voorwaarden evenals de orderbevestiging
  • deze algemene verkoopvoorwaarden.

Elke bestelling geplaatst door de koper impliceert zijn aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden en de afstand van zijn eventuele eigen aankoopvoorwaarden, zelfs indien deze zelf een clausule bevatten gelijkwaardig aan de huidige.

Indien deze algemene verkoopvoorwaarden in strijd zouden zijn met bijzondere voorwaarden overeengekomen tussen de partijen, hebben de bijzondere voorwaarden voorrang.

Artikel 3

Geen enkel protest wegens zichtbare gebreken, ontbrekende goederen of niet-conforme levering kan worden gedaan na de dag van de levering. Deze klachten moeten, mits ze gegrond en naar behoren gemotiveerd zijn, verplicht en onmiddellijk per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst rechtstreeks aan Ursa worden verzonden, zodra het goed wordt ontvangen.

Alle klachten wegens verborgen gebreken moeten, mits ze gegrond en naar behoren gemotiveerd zijn, verplicht per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst rechtstreeks aan Ursa worden verzonden, ten laatste binnen de acht dagen na de ontvangst van de goederen of de ontdekking van het verborgen gebrek.

In het geval van fabricagefouten in de geleverde goederen, kan de koper enkel de vervanging eisen van de gebrekkige waar zonder enige vergoeding van rechtstreekse of onrechtstreekse schade.

Artikel 4

In ieder geval, in de mate dat zij niet kan worden uitgesloten door de wet, zal de aansprakelijkheid van Ursa in haar geheel beperkt worden tot de orderprijs van de goederen.

De koper moet zich conformeren aan en zijn medewerkers vragen zich te conformeren aan alle instructies, systemen en gebruiks- en veiligheidsvoorzieningen verschaft door URSA, evenals aan alle andere voorzorgsmaatregelen op het gebied van veiligheid, bij het gebruik en het onderhoud van de goederen.

Artikel 5

De goederen worden geleverd en, in voorkomend geval, geretourneerd op risico van de koper. De terugzending van goederen waarvan de port niet is betaald, wordt geweigerd.

Artikel 6

De leveringstermijnen worden steeds ten indicatieve titel opgegeven. De overschrijding van een termijn kan geen reden opleveren voor de verbreking van het contract. In voorkomend geval, zal de verbreking geen gevolg hebben dan na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een laatste redelijke leveringstermijn wordt opgegeven.

De facturen van URSA zijn betaalbaar te Waregem (Desselgem). Iedere factuur die niet is betaald op de vastgestelde vervaldag zal een intrest doen lopen van 1 % per maand zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bij niet-eerbiediging van de betalingstermijnen wordt het saldo van de schuldvordering onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7

Alle innings- en protestkosten zijn ten laste van de koper. Het aanbieden van wissels verandert de plaats van betaling niet.

Artikel 8

De Rechtbanken van Kortrijk en van Waregem zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van ieder(e) geschil of betwisting tussen de partijen. Het Belgische recht is exclusief van toepassing.

Artikel 9

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zal het schuldsaldo automatisch worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12 % van de hoofdbedragen, met een minimum van 50 euro. Deze schadevergoeding is verschuldigd zelfs ingeval termijnen en uitstel werd(en) toegekend. In geval van laattijdige betaling, wordt het saldo onmiddellijk inbaar.

Artikel 10

De uitvoering van nieuwe bestellingen mag geweigerd worden indien facturen onbetaald blijven.

Artikel 11

In geval van overmacht, kan URSA de leveringen opschorten of annuleren. Onder overmacht wordt onder meer verstaan brand, staking, griepepidemie, enz…

Artikel 12

De bestellingen zijn uitsluitend bindend voor URSA, na schriftelijk te zijn bevestigd door URSA. Indien bestellingen worden gedaan met uitgestelde leveringstermijnen en de prijs werd gebaseerd op de kleinhandelsprijs verminderd met een eventuele reductie, dan zal de prijs aangerekend worden die geldt op de dag van de levering. Deze prijs kan hoger of lager zijn dan degene die van kracht was op de dag van de bestelling.

Artikel 13

De geleverde goederen blijven de eigendom van URSA (zelfs wanneer zij zijn gewijzigd/verwerkt) tot op het moment waarop de goederen en alle andere schulden ingevolge tegenwoordige en toekomstige contracten, betaald zijn. De koper blijft verantwoordelijk voor deze goederen en staat in voor hun eventueel verlies. In geval van wijziging/verwerking van de goederen, van verkoop aan een derde of van kredietverkoop, doet de koper afstand van zijn schuldvorderingen tegenover derden ten voordele van URSA.

Artikel 14

Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.

Artikel 15

Indien de solvabiliteit van de koper een minder gunstige keer neemt, behoudt URSA zich het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending van de goederen, alle waarborgen te eisen van de koper die zij nodig acht voor de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen. De weigering hieraan te voldoen geeft het recht aan Ursa om de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat voor de koper.

Artikel 16

Gegevensbeschermings verklaring: Gelieve er rekening mee te houden dat we de persoonsgegevens in uw antwoorden op onze correspondentie kunnen verwerken en we ons ertoe verbinden deze te beschermen en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven, met name Verordening (EU) 216/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (“AVGB”). We wijzen u erop dat we verantwoordelijk zijn voor de verwerking en we de voornoemde persoonsgegevens zullen behandelen teneinde de communicatie van de Onderneming te beheren. Gelieve voor nadere informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met onze zakelijke relatie de informatie inzake gegevensprivacy op onze hieronder vermelde website te raadplegen. Als u nog vragen hebt omtrent deze verwerking of geïnteresseerd bent in het uitoefenen van uw wettelijke rechten uit hoofde van de AVGB, kunt u contact opnemen met onze gegevensbeschermingsmedewerker/coördinator via dit e-mailadres: privacy.ursa@etexgroup.com.

Privacy policy

Artikel 17

URSA behoudt zich het recht voor, om op ieder moment, de technische eigenschappen van de bestelde producten te wijzigen onder voorbehoud dat de voornoemde wijzigingen geen vermindering van de thermische en/of akoestische prestaties van de bestelde producten met zich meebrengen.

This site is registered on wpml.org as a development site.