Etex gaat verder dan duurzame lichtgewicht bouw en verbindt zich tot 2030-doelstellingen inzake circulariteit en decarbonisatie

Naast zijn intrinsiek duurzame portefeuille doet Etex meer door voor de komende acht jaar duidelijke ambities te stellen op vijf prioritaire gebieden: gezondheid, veiligheid en welzijn; decarbonisatie; circulariteit; diversiteit, gelijkheid en inclusie; en klantenbetrokkenheid. Het duurzaamheidsverslag 2021 van Etex is hier beschikbaar.

Het antwoord van Etex op de wereldbehoefte aan duurzame en kwalitatieve leefruimtes

Klimaatverandering en maatschappelijke uitdagingen vereisen duurzaam rentmeesterschap van bedrijven, overheden en het grote publiek. Etex streeft ernaar een agent van verandering te zijn in de duurzame bouwsector die de klimaatverandering bestrijdt. Onder invloed van zes megatrends – grondstoffenschaarste, een groeiende wereldbevolking, vergrijzende steden, technologische evoluties, toenemende complexiteit en productiviteitskwesties – heeft Etex belangrijke strategische investeringen gedaan in de technologieën en expertisegebieden die cruciaal zijn voor de toekomst.

Met zijn effectieve lichtgewicht bouwoplossingen en innovatieve bouwmaterialen zoals gipsplaten, vezelcementplaten of glaswol komt Etex tegemoet aan de vraag naar hoogwaardige, energie-efficiënte en duurzame woon- en werkruimtes. De lichtgewicht bouwoplossingen van Etex zijn 15 tot 45% minder emissie-intensief om te produceren en bieden het potentieel om het gebruik van grondstoffen en energie te verminderen, wat bijdraagt tot circulariteit op lange termijn door deconstructie, hergebruik en recyclage.

Duurzaamheid als belangrijke strategische drijfveer

Als onderdeel van de waardeketen van de bouwsector is Etex afhankelijk van grondstoffen, energie, water en andere ecosysteemdiensten. Door zijn opzet heeft de sector een aanzienlijke ecologische voetafdruk: 26% van de broeikasgasemissies zijn afkomstig van de waardeketen in de bouw. Tegelijkertijd zijn sociale overwegingen in deze waardeketen van belang. Als proactieve partner streeft Etex naar voortdurende verbetering ten opzichte van mens en milieu.

De afgelopen jaren heeft Etex een stevige basis gelegd om een duurzamere organisatie te worden. In 2020 werd het bedrijf ondertekenaar van het United Nations Global Compact (UNGC) voor duurzame en verantwoorde bedrijfspraktijken. Als wereldburger heeft Etex zich er ook toe verbonden de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s) te ondersteunen door concrete projecten en initiatieven uit te voeren. Samen met een groot aantal interne en externe stakeholders heeft het bedrijf bepaald waar het de grootste impact heeft en waar het de grootste duurzaamheidswinst kan boeken. Deze vroege inspanningen hebben al vruchten afgeworpen, met tastbare resultaten en erkenning. In 2021 publiceerde Etex zijn allereerste duurzaamheidsverslag. Bij zijn meest recente duurzaamheidsbeoordeling als leverancier in 2021 ontving Etex een zilveren medaille van EcoVadis als erkenning voor zijn best-in-class duurzaamheidsbeheer. De zilveren medaille plaatst Etex in de top 25% van alle door EcoVadis geëvalueerde bedrijven. In 2021 werd de blootstelling van Etex aan ecologische, sociale en bestuurlijke risico’s (ESG) beoordeeld als 18,1 op 100, wat aangeeft dat het bedrijf een lage risicoblootstelling heeft en een gunstige positie inneemt tussen zijn collega’s in de top 10% van de bouwsector.

Op weg naar duurzaamheid 2030

Het is nu tijd om verder te gaan en daarom heeft Etex besloten om de weg naar duurzaamheid 2030 in te slaan. De duurzaamheidsdoelstellingen van Etex zijn ambitieus en het bedrijf heeft hard gewerkt om ze te vertalen in specifieke workflows, duidelijke actieplannen en doelstellingen. Ze zijn verdeeld over vijf prioritaire gebieden:

 1. Gezondheid, veiligheid en welzijn: het dagelijkse doel is nul doden, gewonden of burn-outs te bereiken;
 2. Klantenbetrokkenheid: Etex wil tegen 2025 een duurzame roadmap per productplatform opbouwen;
 3. Diversiteit, gelijkheid en inclusie: tegen 2025 zal Etex alle teamleden betrekken bij de beleidslijnen, procedures en praktijken inzake diversiteit, gelijkheid en inclusie. Het zal ook alle medewerkers opleiden in diversiteit, gelijkheid en inclusie en de loonkloof tussen mannen en vrouwen dichten;
 4. Decarbonisatie: de doelstelling voor 2030 is om de uitstoot van broeikasgassen (intensiteit van scopes 1 en 2) met 35% te verminderen ten opzichte van 2018;
 5. Circulariteit: tegen 2030 zal Etex meer dan 20% circulaire input als grondstof gebruiken (vergeleken met 2018), nul afval naar de stortplaats sturen, 100% gerecycleerd verpakkingsmateriaal gebruiken en de plastic verpakking met 20% verminderen (vergeleken met 2018), een terugnamedienst van zijn productportfolio aanbieden in 80% van zijn Europese landen en 50% van zijn innovatiemiddelen aan duurzaamheid wijden.

De duurzaamheidssuccessen van 2021 vieren

In lijn met de algemene duurzaamheidsinspanningen van Etex en de publicatie van zijn allereerste duurzaamheidsverslag in 2021 heeft het bedrijf het afgelopen jaar ook belangrijke successen geboekt.

Zo heeft Etex onder meer het percentage van zijn wereldwijde elektriciteitsaankopen uit hernieuwbare bronnen verhoogd tot 82%. Daarnaast leidden verbeteringen in het terugvoeren van productieafval in het productieproces en andere succesvolle activiteiten tot een aanzienlijke vermindering van de totale hoeveelheid geproduceerd afval, waarbij meer dan 45.000 ton werd vermeden. 2021 werd ook gekenmerkt door innovatierecords. De oplossingen van Etex waarbij een positieve bijdrage tot duurzaamheid centraal staat, vormden 75% van de innovatieprojecten. Om de mentale gezondheid van teamgenoten te ondersteunen, sloot Etex in september 2021 een partnerschap om een programma voor hulp aan werknemers aan te bieden dat 24/7 toegankelijk is voor alle teamgenoten in hun eigen taal. Wat de algemene werkomgeving betreft, is Etex gemotiveerd door een enquête uit 2021 waaruit bleek dat de betrokkenheid van het personeel bij Etex 86% bedraagt. Dat is 15% meer dan in 2018 en 6% meer dan de norm in de productiesector.

Bernard Delvaux, CEO of Etex: “Vandaag heeft Etex duurzaamheid als leidend kompas voor de bedrijfstransformatie, met concrete doelstellingen die de ambitie van het bedrijf weerspiegelen. Wij zijn bezig met een spannende reis om de duurzaamheid op korte en lange termijn te verbeteren. We weten dat er nog een lange weg te gaan is en daarom nodigen we al onze stakeholders uit om ons verder te steunen om een toonaangevende benchmark in onze sector te worden.”

Dit artikel was oorspronkelijk gepubliceerd op Etex

URSA behaalt het GOUD-certificaat voor binnenluchtkwaliteit

Al vele jaren werkt URSA aan de beste comfortbeleving in binnenruimtes door middel van onze producten. Het verbeteren van de thermische prestaties van een gebouw om de energie-efficiëntie te verbeteren en het bieden van akoestisch comfort in gebouwen, is hoe dan ook onze bestaansreden. Maar sinds meer dan een decennium richten we ons ook op de luchtkwaliteit binnenshuis van de ruimtes waarin we leven en werken..

En het is bijvoorbeeld in deze lijn dat wij sinds het begin het A+ cijfer van de Franse Class Sanitaire voor bouwproducten behalen. Vandaag de dag voldoen al onze producten in onze URSA-geografie aan de strengste voorschriften op het gebied van VOC-emissies.

Nu zijn we nog een stap verder gegaan door ook ons assortiment witte inblaaswol te certificeren met het meest prestigieuze private label op het gebied van VOC-emissies. En opnieuw hebben we de beste classificatie behaald: het Eurofins Indoor Air comfort GOLD.

Eurofins Indoor Air comfort GOLD standard

Dit certificaat weerspiegelt het hoogste niveau van naleving en overtreft alle wettelijke vereisten en die van veel vrijwillige bouwprogramma’s, ecolabels en bouwcertificeringen (LEED, BREAM, WELL, HQE, CAM, DNGB, AfBB/AGB…).

“Het behalen van het AIR Comfort Gold certificaat is uitstekend nieuws voor onze klanten en voor ons, maar het is ook de erkenning van onze inspanningen met betrekking tot de kwaliteit van onze producten en de bezorgdheid over het binnenluchtcomfort van de gebouwen die we bewonen”, legt Anna Rey uit.

Deze certificering onderstreept een ander belangrijk kenmerk van ons assortiment witte inblaaswol; het staat al bekend om zijn zachtheid, zijn gemakkelijke verwerking en installatie, de afwezigheid van afvalproductie en natuurlijk zijn onbrandbaarheid, dit alles naast het duidelijke thermische en akoestische comfort dat het biedt. Dit is een URSA product.

Circulaire economie stimuleren door hergebruik van pallets

In het kader van de verbintenissen die zijn aangegaan in zijn ESG-plannen (Environmental, Social en Governance) blijft URSA de krachten bundelen om bij te dragen tot de duurzaamheidsdoelstellingen, niet alleen in de context van zijn activiteit maar ook in die van de bouwsector in zijn geheel.

De onderneming, die met trots de regel van de drie V’s (Reduce, Reuse en Recycle) toepast, heeft in Duitsland een project gelanceerd, dat volledig van toepassing is op de rest van haar bedrijfsonderdelen, ter bevordering van de circulaire economie om afval te verminderen en hergebruik aan te moedigen.

En het doet dat met een vitaal en alomtegenwoordig element in de wereld van de logistiek: de pallets die worden gebruikt om materiaal veilig naar bouwplaatsen te vervoeren en die vaak ongebruikt worden opgeslagen totdat ze verslechteren of op stortplaatsen terechtkomen.

Nadat het product glas minerale wol is geleverd en uitgepakt en met de klant is overeengekomen, haalt onze partner Boomerang de pallets bij elke klant op. Vervolgens zullen zij ze, indien nodig, repareren alvorens ze terug te sturen naar de fabriek van URSA in Delitzsch (Duitsland), waar we ze opnieuw zullen gebruiken.

“Dit is een volgende stap in ons algemene streven om de productieprocessen te verbeteren door het gebruik van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen te verminderen, producten te hergebruiken en te recyclen”, legt Fernando Mingo uit, hoofd van de afdeling Circulaire Economie van URSA. “We willen deze cultuur ook zoveel mogelijk integreren in onze klantenrelaties.

De circulaire economie en haar socio-milieu-impact zijn op verschillende manieren aanwezig in zes van de 17 SDG’s van de VN (einde van de armoede, duurzame steden en gemeenschappen, verantwoorde productie en consumptie, actie voor water, onderwaterleven en leven van terrestrische ecosystemen).

Het hergebruik van houten pallets helpt ook de bodemerosie te verminderen en vergroot het “koolstofopslag”-effect van dit materiaal, aangezien een kubieke meter hout meer dan een ton CO2 bevat.

Met dit project wil URSA in Duitsland in 2023 een retourpercentage van 40% hebben, waardoor het gebruik van nieuw hout afneemt en er geen honderden bomen gekapt hoeven te worden, waardoor de biodiversiteit behouden blijft.

“Het bestrijden van de gevolgen van de klimaatverandering en het bouwen aan een betere en leefbaardere wereld is urgenter dan ooit. We moeten allemaal ons deel van de verantwoordelijkheid op ons nemen bij activiteiten die misschien banaal lijken, maar uiteindelijk het verschil maken”, besluit Fernando.

Nieuwe wetgeving verhoogt brandveiligheid voor gevels

Om verschillende hiaten en onduidelijkheden in de huidige brandwetgeving op te vangen wordt in de zomer van 2022 een nieuwe wet voor gevels van kracht. Met name de reglementering rond gevelsystemen wordt hierin duidelijk vastgelegd. Ontdek hier wat er concreet verandert en waar je rekening mee moet houden bij een volgend project.

In 2015 richtte de Hoge Raad voor Beveiliging tegen Brand en Ontploffing een werkgroep ‘Gevels’ op om de brandwetgeving aan te passen. Tot dan bestond er een reglementering voor brandvoortplanting via het oppervlak van de gevelbekleding en brandoverslag tussen de compartimenten. Al hield die wetgeving onvoldoende rekening met de risico’s op brandvoortplanting via gevelsystemen. In 2019 werden de nieuwe richtlijnen goedgekeurd en vanaf 1 juli 2022 zijn ze van kracht.

Het totale gevelsysteem

De huidige eisen voor het geveloppervlak en tussen compartimenten blijven bestaan. Voor gevelsystemen gelden vanaf de zomer strengere regels opgedeeld volgens type gebouw. Hierbij is het belangrijk dat de gevel in zijn totaliteit beoordeeld wordt en niet op basis van 1 component. De brandveiligheid van de volledige gevel moet in orde zijn.

Dit houdt in dat je alle elementen van het gevelsysteem in kaart moet brengen: de gevelbekleding en alle achterliggende lagen of wezenlijke onderdelen. Denk aan de geventileerde luchtspouw, de bevestingsmaterialen, de draagstructuur, de isolatie, … Deze leveren allemaal een bijdrage aan het al dan niet vermijden of vertragen van brandvoortplanting. Raam- en deurprofielen zijn hier niet inbegrepen.

Reglementering per type gebouw

De eisen voor gevelsystemen verschillen naargelang de hoogte en toepassing van het gebouw. Zo verandert er niets voor eengezinswoningen, maar wel voor kantoor- en appartementsgebouwen, zorginstellingen, …

 • Lage gebouwen: hoogte < 10 meter
  Gevelbekleding: brandreactieklasse D-s3,d1 of C-s3,d1 bij niet-zelfredzame bewoners
  Wezenlijke gevelonderdelen: brandreactieklasse E of beter
 • Middelhoge gebouwen: hoogte tussen 10 en 25 meter
  Gevelbekleding: brandreactieklasse B-s3,d1
  Wezenlijke gevelonderdelen: onbrandbaar, dus brandreactieklasse A2-s3,d0 of beter
 • Hoge gebouwen: hoogte > 25 meter
  Gevelbekleding: brandreactieklasse A2-s3,d0
  Wezenlijke gevelonderdelen: onbrandbaar, dus brandreactieklasse A2-s3,d0 of beter

De reglementering is gebaseerd op de Europese brandreactieclassificatie. Deze geeft aan hoe een materiaal bijdraagt tot het verspreiden van een brand. De klasse F is uiterst brandbaar en klasse A1 en A2 zijn onbrandbaar. Ook de rookontwikkeling en druppelvorming zijn belangrijk.

De brandveiligheid van de gekozen isolatie is dus een belangrijk aandachtspunt. Wil je absolute veiligheid en zekerheid bij brand, kies dan een isolatiemateriaal van brandreactieklasse A1 of A2, zoals de vormvaste minerale wolplaat bij een geventileerde gevel. Deze voldoet aan de brandklasse A1 en is dus onbrandbaar. Bovendien vermijdt ze vlamverspreiding of brandende druppels, ontwikkelt geen giftige gassen en elimineert nagenoeg rookvorming.

Etex zet de verschuiving van zijn portfolio naar lichtgewicht en duurzame bouwoplossingen voort met de afronding van de overname van isolatiespecialist URSA

Vandaag is een belangrijke mijlpaal voor Etex, aangezien het een vijfde technologie in zijn groeistrategie binnenhaalt. Door de isolatie-expertise van URSA toe te voegen aan Etex’ technologieportfolio, verhoogt Etex zijn vermogen om producten en oplossingen aan te bieden om de bouwuitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan. De overname werd aangekondigd in januari 2022 en werd succesvol afgerond nu voldaan is aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.

Een perfecte match om de bouwwereld te inspireren

URSA is een Europese leider in minerale glaswol en geëxtrudeerd polystyreen (XPS), aanwezig in meer dan 20 landen, gebaseerd op een netwerk van 13 productieactiviteiten.

Jochen Friedrichs, CEO van URSA en nieuw Head of Insulation Division bij Etex: “Het merk URSA biedt een uitgebreid gamma isolatietoepassingen voor de schil van gebouwen en voor interne scheidingswanden en plafonds. URSA deelt veel van de waarden van Etex, waaronder duurzaamheid, efficiëntie van het bedrijfsmodel en de sterkte en toewijding van het management en de teams. De producten en oplossingen van zowel Etex als URSA zijn bedoeld om enkele van de megatrends aan te pakken die onze wereld beïnvloeden, in het bijzonder de klimaatopwarming en de grondbronnenschaarste.

Etex, een wereldwijde industriële onderneming met een geschiedenis van 115 jaar, stak zijn ambitie om een wereldwijde speler te worden in lichtgewicht en duurzamere bouwoplossingen niet onder stoelen of banken. Met de overname van URSA is isolatie nu stevig verankerd als de vijfde technologie in zijn strategische kader, waardoor Etex mensen over de hele wereld kan inspireren om woonruimtes te bouwen die steeds veiliger, duurzamer, slimmer en mooier zijn.

Met de toevoeging van URSA aan zijn portfolio vertegenwoordigt Etex nu meer dan 13.500 teamgenoten en 140 sites in 45 landen over de hele wereld. In 2021 boekte Etex een omzet van 3,0 miljard EUR, terwijl URSA een omzet van circa 500 miljoen EUR had.

Sterk merk met groot groeipotentieel

Met duurzaamheid als de volgende belangrijke strategische focus voor Etex is URSA klaar om op dit gebied het voortouw te nemen, op basis van zijn productaanbod, ecologische, sociale en governance- (ESG) prestaties, strategische focus op duurzaamheid, recyclageprogramma, enz. Maar liefst 75 % van de Europese gebouwen zijn niet energie-efficiënt. Isolatiematerialen zijn een belangrijk onderdeel om veel energie te besparen en de CO2-uitstoot drastisch te verminderen.

Bernard Delvaux, CEO van Etex: “URSA heeft een sterk merk dat nabijheid en duurzaamheid vertegenwoordigt, en dat zal niet veranderen. URSA zal een nieuwe divisie in de Etex-structuur vormen die gericht is op isolatie, en de managers van de bedrijfseenheden blijven op post.

Het nieuwe URSA-platform biedt een reëel potentieel voor aanzienlijke marktgroei, met beoordelingen van groeimogelijkheden als topprioriteit, naast veiligheid en bedrijfscontinuïteit, dit alles mogelijk gemaakt door de gezamenlijke talenten van Etex’ nieuwe teamgenoten bij URSA.”

Over Etex

Etex is een internationale producent van bouwmaterialen en pionier in lichtgewicht bouwoplossingen. De onderneming wil mensen over de hele wereld inspireren om leefruimtes te bouwen die steeds veiliger, duurzamer, slimmer en mooier zijn.

Etex werd opgericht in 1905 en heeft haar hoofdkantoor in Zaventem, België. Het is een familiebedrijf met wereldwijd meer dan 13.500 werknemers. Het bedrijf heeft meer dan 140 vestigingen in 45 landen en boekte in 2021 een omzet van 3,0 miljard euro en een REBITDA van 570 miljoen euro. Etex stimuleert een cultuur van samenwerking en zorgzaamheid, een pioniersgeest en een passie om het altijd beter te doen voor haar klanten.

Etex heeft vijf onderzoeks- en ontwikkelingscentra die vijf wereldwijde divisies ondersteunen: 

 • Building Performance: droogbouwoplossingen waaronder gips- en vezelcementplaten, pleister en samengestelde producten, passieve brandbeveiliging en aanverwante producten.
 • Exteriors: een aanbod aan esthetische vezelcementproducten voor voor gebruik in de landbouw en voor architecturale en residentiële buitenafwerking.
 • Industry: brandbeveiliging en hoogwaardige isolatie-oplossingen voor de bouw- en OEM (Original Equipment Manufacturer)-sectoren.
 • Insulation: minerale glaswol en geëxtrudeerd polystyreen (XPS) voor thermische en akoestische isolatie.
 • New Ways: offsite modulaire bouwtechnologiën voor zowel hout- als staalskeletbouw.

De wereldwijde portefeuille van Etex omvat toonaangevende commerciële merken als Cedral, Durlock, Equitone, Eternit, Gyplac, Kalsi, Pladur, Promat, Siniat, Superboard en URSA.

Etex is “Inspiring Ways of Living”. Bezoek onze website voor meer informatie: www.etexgroup.com

Met het ‘A HeART for bears’-project ijvert URSA voor meer bewustwording rond klimaatopwarming

Als producent van hoogwaardige isolatiematerialen draagt URSA zijn steentje bij om de klimaatopwarming tegen te gaan. Binnen de URSA Cares-campagne gaat het bedrijf een stap verder en wil het met het project ‘A HeART for Bears’ de aandacht vestigen op de problematiek rond de bedreigde ijsberen. Sinds lang de URSA-mascotte.

Door isolatie slim en efficiënt toe te passen, verminderen het energieverbruik en de impact op het milieu. Met zijn isolatie-oplossingen trekt URSA de kar van duurzaamheid, in de productie en distributie, en ook door de levensduur en hoge recycleerbaarheid van hun materialen. Het bedrijf uit Desselgem wil zijn slogan ‘Isoleren voor een betere toekomst’ verder uitdragen en lanceerde daarom midden 2021 de URSA Cares-campagne.

URSA Cares omvat verschillende initiatieven die duurzaamheid, gezondheid en welzijn promoten, zowel intern bij de medewerkers als extern. Zo plaatste het bedrijf al fruitmanden op het werk, nam het deel aan de roze mars en installeerde het bijenkasten op de productiesite om de biodiversiteit te bevorderen. Verder stimuleert URSA zijn medewerkers met de fiets naar het werk te komen en lanceert het kleine bewustmakende acties.

A HeArt for Bears

Om deze initiatieven ook een gezicht te geven naar de buitenwereld lanceert het bedrijf nu het project ‘A HeART for Bears’. Hierbij worden jongeren uit de lagere en middelbare school aan de kunstacademie in Waregem en Desselgem uitgenodigd om een levensgrote Buddy Bear te beschilderen met de klimaatopwarming en de gekende blauw-rood-wit kleuren van URSA als inspiratie. De samenwerking met de kunstacademie loopt vlot en het bedrijf is bijzonder tevreden over hun enthousiasme rond dit project. Ook de kinderen van URSA-medewerkers mogen deelnemen en een ontwerp inzenden.

URSA levert alle materialen aan, zoals penselen, vernis en verf, in samenwerking met BOSS Paints. Na een voorselectie worden drie finale ontwerpen geselecteerd die dan op de Buddy Bears geschilderd worden. Iedereen die aan dit project meewerkte, is welkom op de inhuldiging in december. De drie Buddy Bears komen levensgroot langs het magazijn aan de Leie in openlucht te staan. Voorbijgangers kunnen dan vanop het jaagpad de kunstwerken bewonderen.

Buddy Bear

De internationale organisatie Buddy Bear biedt ijsbeerfiguren te koop aan als blanco canvas voor artistieke projecten. In 2002 doken deze Buddy Bears voor het eerst op in Berlijn en sindsdien staan ze symbool voor hoop en vrede. De beren worden wereldwijd tentoongesteld en ingezet voor liefdadigheidsacties. Een deel van de opbrengst gaat naar organisaties die zich inzetten voor kinderen.

This site is registered on wpml.org as a development site.