Etex gaat verder dan duurzame lichtgewicht bouw en verbindt zich tot 2030-doelstellingen inzake circulariteit en decarbonisatie

Om tegemoet te komen aan de kritieke behoefte van onze wereld aan duurzame en kwalitatieve leefruimtes, belooft Etex, wereldwijd producent van bouwmaterialen en pionier op het gebied van lichtgewicht bouw, verder een agent van verandering te zijn in de duurzame bouwsector.

Etex gaat verder dan duurzame lichtgewicht bouw en verbindt zich tot 2030-doelstellingen inzake circulariteit en decarbonisatie

Naast zijn intrinsiek duurzame portefeuille doet Etex meer door voor de komende acht jaar duidelijke ambities te stellen op vijf prioritaire gebieden: gezondheid, veiligheid en welzijn; decarbonisatie; circulariteit; diversiteit, gelijkheid en inclusie; en klantenbetrokkenheid. Het duurzaamheidsverslag 2021 van Etex is hier beschikbaar.

Het antwoord van Etex op de wereldbehoefte aan duurzame en kwalitatieve leefruimtes

Klimaatverandering en maatschappelijke uitdagingen vereisen duurzaam rentmeesterschap van bedrijven, overheden en het grote publiek. Etex streeft ernaar een agent van verandering te zijn in de duurzame bouwsector die de klimaatverandering bestrijdt. Onder invloed van zes megatrends - grondstoffenschaarste, een groeiende wereldbevolking, vergrijzende steden, technologische evoluties, toenemende complexiteit en productiviteitskwesties - heeft Etex belangrijke strategische investeringen gedaan in de technologieën en expertisegebieden die cruciaal zijn voor de toekomst.

Met zijn effectieve lichtgewicht bouwoplossingen en innovatieve bouwmaterialen zoals gipsplaten, vezelcementplaten of glaswol komt Etex tegemoet aan de vraag naar hoogwaardige, energie-efficiënte en duurzame woon- en werkruimtes. De lichtgewicht bouwoplossingen van Etex zijn 15 tot 45% minder emissie-intensief om te produceren en bieden het potentieel om het gebruik van grondstoffen en energie te verminderen, wat bijdraagt tot circulariteit op lange termijn door deconstructie, hergebruik en recyclage.

Duurzaamheid als belangrijke strategische drijfveer

Als onderdeel van de waardeketen van de bouwsector is Etex afhankelijk van grondstoffen, energie, water en andere ecosysteemdiensten. Door zijn opzet heeft de sector een aanzienlijke ecologische voetafdruk: 26% van de broeikasgasemissies zijn afkomstig van de waardeketen in de bouw. Tegelijkertijd zijn sociale overwegingen in deze waardeketen van belang. Als proactieve partner streeft Etex naar voortdurende verbetering ten opzichte van mens en milieu.

De afgelopen jaren heeft Etex een stevige basis gelegd om een duurzamere organisatie te worden. In 2020 werd het bedrijf ondertekenaar van het United Nations Global Compact (UNGC) voor duurzame en verantwoorde bedrijfspraktijken. Als wereldburger heeft Etex zich er ook toe verbonden de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's) te ondersteunen door concrete projecten en initiatieven uit te voeren. Samen met een groot aantal interne en externe stakeholders heeft het bedrijf bepaald waar het de grootste impact heeft en waar het de grootste duurzaamheidswinst kan boeken. Deze vroege inspanningen hebben al vruchten afgeworpen, met tastbare resultaten en erkenning. In 2021 publiceerde Etex zijn allereerste duurzaamheidsverslag. Bij zijn meest recente duurzaamheidsbeoordeling als leverancier in 2021 ontving Etex een zilveren medaille van EcoVadis als erkenning voor zijn best-in-class duurzaamheidsbeheer. De zilveren medaille plaatst Etex in de top 25% van alle door EcoVadis geëvalueerde bedrijven. In 2021 werd de blootstelling van Etex aan ecologische, sociale en bestuurlijke risico's (ESG) beoordeeld als 18,1 op 100, wat aangeeft dat het bedrijf een lage risicoblootstelling heeft en een gunstige positie inneemt tussen zijn collega's in de top 10% van de bouwsector.

Op weg naar duurzaamheid 2030

Het is nu tijd om verder te gaan en daarom heeft Etex besloten om de weg naar duurzaamheid 2030 in te slaan. De duurzaamheidsdoelstellingen van Etex zijn ambitieus en het bedrijf heeft hard gewerkt om ze te vertalen in specifieke workflows, duidelijke actieplannen en doelstellingen. Ze zijn verdeeld over vijf prioritaire gebieden:

  1. Gezondheid, veiligheid en welzijn: het dagelijkse doel is nul doden, gewonden of burn-outs te bereiken;
  2. Klantenbetrokkenheid: Etex wil tegen 2025 een duurzame roadmap per productplatform opbouwen;
  3. Diversiteit, gelijkheid en inclusie: tegen 2025 zal Etex alle teamleden betrekken bij de beleidslijnen, procedures en praktijken inzake diversiteit, gelijkheid en inclusie. Het zal ook alle medewerkers opleiden in diversiteit, gelijkheid en inclusie en de loonkloof tussen mannen en vrouwen dichten;
  4. Decarbonisatie: de doelstelling voor 2030 is om de uitstoot van broeikasgassen (intensiteit van scopes 1 en 2) met 35% te verminderen ten opzichte van 2018;
  5. Circulariteit: tegen 2030 zal Etex meer dan 20% circulaire input als grondstof gebruiken (vergeleken met 2018), nul afval naar de stortplaats sturen, 100% gerecycleerd verpakkingsmateriaal gebruiken en de plastic verpakking met 20% verminderen (vergeleken met 2018), een terugnamedienst van zijn productportfolio aanbieden in 80% van zijn Europese landen en 50% van zijn innovatiemiddelen aan duurzaamheid wijden.

De duurzaamheidssuccessen van 2021 vieren

In lijn met de algemene duurzaamheidsinspanningen van Etex en de publicatie van zijn allereerste duurzaamheidsverslag in 2021 heeft het bedrijf het afgelopen jaar ook belangrijke successen geboekt.

Zo heeft Etex onder meer het percentage van zijn wereldwijde elektriciteitsaankopen uit hernieuwbare bronnen verhoogd tot 82%. Daarnaast leidden verbeteringen in het terugvoeren van productieafval in het productieproces en andere succesvolle activiteiten tot een aanzienlijke vermindering van de totale hoeveelheid geproduceerd afval, waarbij meer dan 45.000 ton werd vermeden. 2021 werd ook gekenmerkt door innovatierecords. De oplossingen van Etex waarbij een positieve bijdrage tot duurzaamheid centraal staat, vormden 75% van de innovatieprojecten. Om de mentale gezondheid van teamgenoten te ondersteunen, sloot Etex in september 2021 een partnerschap om een programma voor hulp aan werknemers aan te bieden dat 24/7 toegankelijk is voor alle teamgenoten in hun eigen taal. Wat de algemene werkomgeving betreft, is Etex gemotiveerd door een enquête uit 2021 waaruit bleek dat de betrokkenheid van het personeel bij Etex 86% bedraagt. Dat is 15% meer dan in 2018 en 6% meer dan de norm in de productiesector.

Bernard Delvaux, CEO of Etex: “Vandaag heeft Etex duurzaamheid als leidend kompas voor de bedrijfstransformatie, met concrete doelstellingen die de ambitie van het bedrijf weerspiegelen. Wij zijn bezig met een spannende reis om de duurzaamheid op korte en lange termijn te verbeteren. We weten dat er nog een lange weg te gaan is en daarom nodigen we al onze stakeholders uit om ons verder te steunen om een toonaangevende benchmark in onze sector te worden.”

Dit artikel was oorspronkelijk gepubliceerd op Etex

URSA Team
Press contact